© Ategal 2016, Asociación Cultural Galega de Formación Permanente de Adultos, Aulas 3 Idade de Galicia. Todos os dereitos reservados.

Aviso legal e condicións de uso

1.- Introdución

A presente páxina ten como finalidade establecer e regular as normas de uso do sitio web http://www.ATEGAL.com (de aquí en diante “o sitio”), entendendo por “sitio” todas as páxinas e os seus contidos.
A utilización do Sitio atribúe a condición de usuario do mesmo e implica a aceptación de todas as condicións incluídas no presente Aviso Legal. O usuario comprométese a ler atentamente o presente Aviso Legal en cada unha das ocasións en que se propoña utilizar o Sitio, xa que este e as súas condicións de uso recollidas no presente Aviso Legal poden sufrir modificacións.

2.- Titularidade do sitio web

O titular do presente sitio web é a Asociación cultural galega de formación permanente de adultos

Correo electrónico: info@ATEGAL.es

Teléfono: 981 581 533

3.- Propiedade intelectual e industrial

A reprodución, distribución, comercialización ou transformación, total ou parcial, non autorizadas do contido do Sitio, a non ser que sexa para uso persoal e privado, constitúe unha infracción dos dereitos de propiedade intelectual de ATEGAL Igualmente, todas as marcas ou signos distintivos de calquera clase contidos no Sitio están protexidos por Lei. A utilización non autorizada da información contida neste Sitio, así como os prexuízos ocasionados nos dereitos de propiedade intelectual e industrial de ATEGAL, poden dar lugar ao exercicio das accións que legalmente correspondan e, se procede, ás responsabilidades que do devandito exercicio derívense.

4.- Exclusión de responsabilidade

O contido, información e/ou consellos expresados neste Sitio deben entenderse como simplemente orientativos. ATEGAL non responde de ningún xeito da efectividade ou exactitude do mesmo, quedando exenta de calquera responsabilidade contractual ou extracontractual cos usuarios que fagan uso de, xa que son estas as que deberán decidir segundo o seu criterio a oportunidade do mesmo.
Neste Sitio pódense publicar contidos achegados por terceiras persoas ou empresas, ATEGAL non responde da veracidade e exactitude dos mesmos, quedando exenta de calquera responsabilidade contractual ou extracontractual cos usuarios que fagan uso deles.

ATEGAL resérvase o dereito de modificar o contido do Sitio sen previo aviso e sen ningún tipo de limitación.

ATEGAL declina calquera responsabilidade polos eventuais danos e prexuízos que poidan ocasionarse pola falta de dispoñibilidade e/ou continuidade deste Sitio e dos servizos que se ofrecen nel.

ATEGAL non garante a ausencia de virus nin doutros elementos na Web que poidan producir alteracións no seu sistema informático. ATEGAL declina calquera responsabilidade contractual ou extracontractual cos usuarios que fagan uso diso e tiveseN prexuízos de calquera natureza ocasionados por virus informáticos ou por elementos informáticos de calquera índole.

ATEGAL declina calquera responsabilidade polos servizos que eventualmente puidesen prestarse no Sitio por parte de terceiros. ATEGAL declina calquera responsabilidade polos servizos e/ou información que se preste noutros Sitios enlazados con este. ATEGAL non controla nin exerce ningún tipo de supervisión en Sitios Webs de terceiros. Aconsellamos aos usuarios dos mesmos a actuar con prudencia e consultar as eventuais condicións legais que se expoñan nas devanditas Webs.

Os/As Usuarios/as que remitan calquera tipo de información a ATEGAL comprométense a que a mesma sexa veraz e que non vulnere calquera dereito de terceiros nin a legalidade vixente.

5.- Condicións de uso do portal para os usuarios

O acceso ao presente Sitio é gratuíto salvo no relativo ao custo da conexión a través da rede de telecomunicacións fornecida polo provedor de acceso contratado polos usuarios.

ATEGAL actualmente non ten coñecemento efectivo de que a actividade ou a información á que remiten ou recomendan é ilícita ou de que lesiona bens ou dereitos dun terceiro susceptibles de indemnización.

ATEGAL se tivese coñecemento de que algúnha das ligazóns é ilícita, actuaría con dilixencia para suprimir ou inutilizar a ligazón correspondente. Neste sentido ningún órgano competente ten declarado a ilicitude dos datos, ordenado a súa retirada ou imposibilitado o seu acceso.

Queda expresamente prohibido o uso do Sitio con fins lesivos de bens ou intereses de ATEGAL ou de terceiros ou que de calquera outra forma sobrecarguen, danen ou inutilicen as redes, servidores e demais equipos informáticos (hardware) ou produtos e aplicacións informáticas (software) de ATEGAL ou de terceiros. No caso de que o usuario tivese coñecemento de que os Sitios enlazados remiten a páxinas cuxos contidos ou servizos son ilícitos, nocivos, denigrantes, violentos ou contrarios á moral agradeceriámoslle que se puxese en contacto con ATEGAL.

6.- Política de protección de datos persoais

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y sus reglamentos de desarrollo. Los datos recogidos son almacenados bajo la confidencialidad y las medidas de seguridad legalmente establecidas y no serán cedidos ni compartidos con empresas ni entidades ajenas al responsable legal de la web, con la finalidad de realizar acciones comerciales, publicitarias y promocionales. Si usted lo desea puede oponerse a su envío, así como acceder, rectificar, cancelar sus datos personales, dirigiéndose a información ATEGAL

7. Lexislación

O presente Aviso Legal réxese en todos e cada un dos seus extremos pola lexislación española.

8. Contacte connosco

Se ten vostede calquera pregunta sobre as condicións reflectidas neste Aviso Legal, ou se lle gustaría facer calquera suxestión ou recomendación, por favor diríxase a nós a través da seguinte dirección de correo electrónico: info@ATEGAL.es