Finalidade

Según os estatutos da Asociación os nosos fins son:

– A promoción sociocultural das persoas adultas que desexan perfeccionar a súa formación integral contribuíndo así a elevación do nivel cultural da sociedade galega.

– Coordinar e desenvolver as funcións das Aulas da Terceira Idade na Comunidade Autónoma Galega.

– Estudar e investigar aspectos relacionados ca formación permanente de adultos e problemáticas da terceira idade.

– O intercambio de experiencias e actividades encamiñadas á mellora de calidade de vida e benestar das persoas maiores por medio de plans pedagóxicos adecuados.

– Promoción e desenvolvemento de programas de voluntariado cultural nos maiores así coma actividades que favorezan a participación activa e creativa dos mesmos.

–  En xeral, todos aqueles fins e obxectivos que logren melloralo benestar persoal, a saúde integral e a calidade de vida das persoas maiores a través da súa participación en actividades socioculturais.