Misión, visión e valores

MISIÓN

Fomentar a autonomía das persoas e formalas ante os retos que presenta unha sociedade que envellece para alcanzar un benestar que permita o “ben vivir”

VISIÓN

Que ATEGAL siga sendo unha referencia de formación e coñecemento para as demandas que encontramos na sociedade e saiba adaptarse aos cambios que esta esixe.

VALORES

A honestidade, o  rigor e o esforzo para a mellora continua no trato e servizo ofrecido, así como o respecto á dignidade e autonomía de cada persoa para decidir cómo queren vivir a súa vida.